Zajęcia opcyjne

Opis zajęć opcyjnych prowadzonych w Katedrze Filologii Hiszpańskiej UŁ

 

dr hab. Ewa Kobyłecka-Piwońska, prof. UŁ

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie

Celem zajęć jest pogłębienie wiadomości na temat historii i kultury współczesnej Ameryki Łacińskiej (od lat 50 XX do dzisiaj). Będziemy poruszać tematy takie jak: nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej, dyktatury wojskowe, wojny narkotykowe, Latynosi w USA i in. Na zajęciach korzystamy z materiałów audiowizualnych i prasowych oraz metody wykładowej. Chętni studenci mogą przygotować prezentacje na uzgodniony temat. Na ocenę z zajęć składa się wynik egzaminu pisemnego (70%) oraz aktywność na zajęciach (30%).

 

 dr hab. prof.UŁ Antonio María López González

 Historia kina hiszpańskiego

Ogólny celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią kina hiszpańskiego od lat 30tych XX w. do XXI w. oraz rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji filmu. W wykładzie zostaną zaprezentowane i omówione fragmenty wybitnych filmów z różnych epok. Wykład przedstawia periodyzację kina hiszpańskiego, opisuje jego główne nurty i tendencje, wymienia najważniejszych przedstawicieli i charakteryzuje ich twórczość, oraz najbardziej reprezentatywne filmy. Podczas wykładu omawiane są nurty i tendencje filmowe, elementy oraz wyznaczniki stylu danego twórcy oraz podstawowe zjawiska filmowe z ich uwarunkowaniami historycznymi.

dr Ewa Urbaniak

Języki świata

Wykład poświęcony jest tematyce różnorodności językowej na świecie. Główny cel zajęć stanowi zatem przybliżenie i scharakteryzowanie poszczególnych rodzin językowych oraz opisanie znaczenia wybranych systemów zarówno dla konkretnych regionów jak i na arenie międzynarodowej. Poprzez zestawienie rozmaitych systemów językowych oraz wypracowanych przez nie struktur (gramatycznych, leksykalnych, pragmatycznych) ukazane zostanie, w jak różny sposób języki kodyfikują pewne podstawowe koncepty niezbędne w codziennej komunikacji (jak czas, przestrzeń, emocje, relacje międzyludzkie, etc.). Ze szczególną uwagą przyjrzymy się również sytuacji języka hiszpańskiego, jego miejsca, roli i znaczenia wśród innych języków świata.