Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

Studia II stopnia

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)
Stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 20
Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min.15 osób.

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków, hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego oraz pogłębienie wiadomości z traduktologii. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność „amerykanistyka filologiczna” związaną z językiem angielskim i hiszpańskim w USA.

Specjalności
Specjalności wybierane od I semestru:

LITERATUROZNAWSTWO

W programie specjalizacji szczególny nacisk położony jest na pogłębienie umiejętności analizy tekstu literackiego w kontekście wiedzy teoretyczno-literackiej i historyczno-literackiej, szczególnie w odniesieniu do współczesnej literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Student doskonali również umiejętność rozumienia i wykorzystanie tekstu krytycznego. Wiedza nabyta w ramach tej specjalności prowadzi do napisania pracy magisterskiej z literatury hiszpańskiej lub hispanoamerykańskiej.

JĘZYKOZNAWSTWO

Celem specjalności jest pogłębienie i doskonalenie umiejętności z zakresu takich dyscyplin językoznawczych jak m.in. gramatyka, leksykologia i stylistyka języka hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności nabyte poprzez seminaria, zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne maja pomóc w napisaniu pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, porównawczego, językoznawczych podstaw nauczania języka hiszpańskiego i związku języka z praktyką tłumaczeniową. W nabyciu ww. wiedzy i umiejętności mają pomóc przedmioty związane z językiem hiszpański w Ameryce i językiem angielskim oraz mediami w USA

Główne przedmioty

• praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
• język hiszpański w Ameryce
• język angielski w USA
• podstawy
• psycholingwistyki
• podstawy socjolingwistyki
• stylistyka języka hiszpańskiego
• aktualne problemy literatury hiszpańskiej
• aktualne problemy literatury hispanoamerykańskiej
• teoria przekładu specjalistycznego i artystycznego,
• tłumaczenia hiszpański / polski
• tłumaczenia angielski / polski
• media amerykańskie
• seminaria magisterskie
• zajęcia specjalizacyjne
• wykłady monograficzne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia specjalność filologia hiszpańska + amerykanistyka filologiczna posiada doskonałą znajomość dwóch języków oraz wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wybierać spośród różnorodnych ofert pracy w kraju i zagranicą: zarówno w dziedzinach ściśle związanych z językiem, takich jak tłumaczenia czy edukacja, jak i w instytucjach międzynarodowych oraz hiszpańskich firmach, których ilość na polskim rynku stale rośnie.
Absolwent kierunku : filologia hiszpańska+amerykanistyka filologiczna z dyplomem magistra:
• jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (hiszpańskiego) i drugiego języka : angielskiego;
• posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka hiszpańskiego i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) ;
• posiada znajomość języka specjalistycznego w kilku dziedzinach;
• jest przygotowany do zawodu tłumacza;
• jest znawcą kultury i cywilizacji zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego obszaru językowego;
• posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł);

Absolwent hispanistyki, zarówno po ukończonej specjalizacji literaturoznawczej, jak i językoznawczej, będzie ponadto dysponował umiejętnościami kluczowymi, których reforma edukacji oczekuje od uczniów w systemie szkolnym, m.in.: umiejętności rozwiązywania problemów; umiejętności krytycznego myślenia; umiejętności komunikacyjne; umiejętności pracy własnej; umiejętności społeczne, interpersonalne i interkulturowe; umiejętność korzystania z nowych technologii informatycznych.
Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach doktoranckich.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci
filologii hiszpańskiej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.