Studia II stopnia

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)
Stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 20
Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min.15 osób.

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA + AMERYKANISTYKA FILOLOGICZNA przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków, hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej wiedzy z językoznawstwa i literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego oraz pogłębienie wiadomości z traduktologii. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność „amerykanistyka filologiczna” związaną z językiem angielskim i hiszpańskim w USA.

Specjalności
Specjalności wybierane od I semestru:

LITERATUROZNAWSTWO

W programie specjalizacji szczególny nacisk położony jest na pogłębienie umiejętności analizy tekstu literackiego w kontekście wiedzy teoretyczno-literackiej i historyczno-literackiej, szczególnie w odniesieniu do współczesnej literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej. Student doskonali również umiejętność rozumienia i wykorzystanie tekstu krytycznego. Wiedza nabyta w ramach tej specjalności prowadzi do napisania pracy magisterskiej z literatury hiszpańskiej lub hispanoamerykańskiej.

JĘZYKOZNAWSTWO

Celem specjalności jest pogłębienie i doskonalenie umiejętności z zakresu takich dyscyplin językoznawczych jak m.in. gramatyka, leksykologia i stylistyka języka hiszpańskiego. Wiedza i umiejętności nabyte poprzez seminaria, zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne maja pomóc w napisaniu pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa hiszpańskiego, porównawczego, językoznawczych podstaw nauczania języka hiszpańskiego i związku języka z praktyką tłumaczeniową. W nabyciu ww. wiedzy i umiejętności mają pomóc przedmioty związane z językiem hiszpański w Ameryce i językiem angielskim oraz mediami w USA

Główne przedmioty

• praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
• język hiszpański w Ameryce
• język angielski w USA
• podstawy
• psycholingwistyki
• podstawy socjolingwistyki
• stylistyka języka hiszpańskiego
• aktualne problemy literatury hiszpańskiej
• aktualne problemy literatury hispanoamerykańskiej
• teoria przekładu specjalistycznego i artystycznego,
• tłumaczenia hiszpański / polski
• tłumaczenia angielski / polski
• media amerykańskie
• seminaria magisterskie
• zajęcia specjalizacyjne
• wykłady monograficzne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia specjalność filologia hiszpańska + amerykanistyka filologiczna posiada doskonałą znajomość dwóch języków oraz wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wybierać spośród różnorodnych ofert pracy w kraju i zagranicą: zarówno w dziedzinach ściśle związanych z językiem, takich jak tłumaczenia czy edukacja, jak i w instytucjach międzynarodowych oraz hiszpańskich firmach, których ilość na polskim rynku stale rośnie.
Absolwent kierunku : filologia hiszpańska+amerykanistyka filologiczna z dyplomem magistra:
• jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (hiszpańskiego) i drugiego języka : angielskiego;
• posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka hiszpańskiego i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, na poziomie C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) ;
• posiada znajomość języka specjalistycznego w kilku dziedzinach;
• jest przygotowany do zawodu tłumacza;
• jest znawcą kultury i cywilizacji zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego obszaru językowego;
• posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł);

Absolwent hispanistyki, zarówno po ukończonej specjalizacji literaturoznawczej, jak i językoznawczej, będzie ponadto dysponował umiejętnościami kluczowymi, których reforma edukacji oczekuje od uczniów w systemie szkolnym, m.in.: umiejętności rozwiązywania problemów; umiejętności krytycznego myślenia; umiejętności komunikacyjne; umiejętności pracy własnej; umiejętności społeczne, interpersonalne i interkulturowe; umiejętność korzystania z nowych technologii informatycznych.
Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach doktoranckich.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli absolwenci
filologii hiszpańskiej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata:
Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2; zaawansowana znajomość języka angielskiego; podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), podstawowa orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz podstawowa wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.