Studenckie Koło Naukowe „Tertulia”

SKN Tertulia

Członkowie działającego przy Katedrze Filologii Hiszpańskiej Studenckiego Koła Naukowego „Tertulia” wygrali w konkursie na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci”. Zajęcia prowadzone przez naszych studentów mają na celu promowanie kultury pięciu wspólnot autonomicznych Hiszpanii wśród najmłodszych, a także rozwijanie ich kreatywności i umiejętności pracy w grupie. W przeprowadzonych do tej pory trzech zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Mali studenci uczestniczą w krótkim wprowadzeniu teoretycznym, podczas którego zdobywają informacje na temat kultury Hiszpanii, któremu towarzyszą liczne gry, quizy i zabawy sprawdzające nabywaną przez nich wiedzę. Najbliższe zajęcia organizowane w ramach tego projektu odbędą się już 25.02 i 08.04.

Studenckie Koło Naukowe Tertulia funkcjonuje przy Katedrze Filologii Hiszpańskiej
od 2010 roku. Jego pierwszym opiekunem była pani dr Aneta Pawlak, a w 2012 roku rolę tę przejęła pani dr Anna Wendorff. W roku akademickim 2017/2018 funkcję opiekuna Koła pełni dr Maria Judyta Woźniak. Z kolei funkcję przewodniczącego Koła sprawował do 2014 roku Adam Stanowski, którego następnie zastąpił Witold Sobczak.

W trakcie swojej działalności członkowie Koła angażowali się w różne aktywności
o charakterze naukowym i popularno-naukowym propagujące język hiszpański
i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego
i społeczności lokalnej. Owocem pracy osób zrzeszonych w Kole było między innymi zorganizowanie różnych wykładów prowadzonych przez gości z Polski i z za granicy.
Na szczególną uwagę zasługują wizyty Konsula Ambasady Argentyny, Ministra Carlosa Ernesto Aparicio, który wygłosił wykład pt. „La cuestión de las Islas Malvinas” oraz Radcy Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Jesúsa Cruza z wykładem „Venezuela de ayer y de hoy”. Warto także wspomnieć o wykładach o charakterze dydaktyczno-językoznawcznym przeprowadzonych przez dr Tiffany Judy z Wake Forest University pt. „La investigación experimental en la adquisición del lenguaje” oraz „The syntax and semantics of adjective distribution in Spanish-Polish speakers”.

Oprócz licznych wykładów, zasługą Koła było także zrealizowanie wielu przedsięwzięć w murach uczelni, takich jak: współogranizacja „Nocy z filologią”, współorganizacja warsztatów pt. „Korespondencja elektroniczna w środowisku akademickim”, przygotowanie pokazu filmów w języku hiszpańskim. Koło może pochwalić się ponadto współpracą z innymi kołami naukowymi, np. Kołem Naukowym Filmoznawców UŁ
i Kołem Naukowym Bibliotekoznawców UŁ. Członkowie SKN Tertulia brali również czynny udział w aktywnościach lokalnych, z których niektóre mają charakter cykliczny.
W tym przypadku należałoby przede wszystkim wspomnieć o corocznym udziale Koła we współorganizacji Festiwalu Nauki, Nauki i Sztuki, w ramach którego studenci Filologii Hiszpańskiej przygotowują stanowisko na rynku Manufaktury oraz przeprowadzają wykłady w budynku Wydziału Filologicznego.

Członkowie SKN Tertulia nawiązywali także kilkukrotnie współpracę z łódzkimi gimnazjami, przygotowując wykłady poświęcone hiszpańskiej grzeczności językowej

i pozajęzykowej, które w 2016 roku znalazły się na liście wykładów oferowanych przez uczelnię w ramach programu „Uniwersytet zawsze otwarty”.

Nie sposób zapomnieć także o szeregu jednorazowych przedsięwzięć pozauczelnianych,w które angażowali się członkowie Koła, takich jak: współpraca z Komendą Miejską Policji w Łodzi w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, współorganizacja Europejskiego Dnia Języków (wrzesień 2015), czy pomoc przy produkcji filmu „El último traje” we wrześniu 2016 roku, w ramach której przedstawiciele Koła tłumaczyli fragmenty scenariusza oraz uczyli aktorów dialogów w języku hiszpańskim lub polskim.

W tym roku akademickim prace członków SKN Tertulia skupią się jeszcze na udziale w cyklu szkoleń oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Cytowania – element wzrostu widoczności dorobku naukowego” oraz „Publikowanie treści naukowych w modelu otwartym– dobre praktyki”.