Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

Studenckie Koło Naukowe „Tertulia”

SKN Tertulia

Członkowie działającego przy Katedrze Filologii Hiszpańskiej Studenckiego Koła Naukowego „Tertulia” wygrali w konkursie na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla Dzieci”. Zajęcia prowadzone przez naszych studentów mają na celu promowanie kultury pięciu wspólnot autonomicznych Hiszpanii wśród najmłodszych, a także rozwijanie ich kreatywności i umiejętności pracy w grupie. W przeprowadzonych do tej pory trzech zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Mali studenci uczestniczą w krótkim wprowadzeniu teoretycznym, podczas którego zdobywają informacje na temat kultury Hiszpanii, któremu towarzyszą liczne gry, quizy i zabawy sprawdzające nabywaną przez nich wiedzę. Najbliższe zajęcia organizowane w ramach tego projektu odbędą się już 25.02 i 08.04.

Studenckie Koło Naukowe Tertulia funkcjonuje przy Katedrze Filologii Hiszpańskiej
od 2010 roku. Jego pierwszym opiekunem była pani dr Aneta Pawlak, a w 2012 roku rolę tę przejęła pani dr Anna Wendorff. W roku akademickim 2017/2018 funkcję opiekuna Koła pełni dr Maria Judyta Woźniak. Z kolei funkcję przewodniczącego Koła sprawował do 2014 roku Adam Stanowski, którego następnie zastąpił Witold Sobczak.

W trakcie swojej działalności członkowie Koła angażowali się w różne aktywności
o charakterze naukowym i popularno-naukowym propagujące język hiszpański
i kulturę krajów hiszpańskojęzycznych wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego
i społeczności lokalnej. Owocem pracy osób zrzeszonych w Kole było między innymi zorganizowanie różnych wykładów prowadzonych przez gości z Polski i z za granicy.
Na szczególną uwagę zasługują wizyty Konsula Ambasady Argentyny, Ministra Carlosa Ernesto Aparicio, który wygłosił wykład pt. „La cuestión de las Islas Malvinas” oraz Radcy Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, Jesúsa Cruza z wykładem „Venezuela de ayer y de hoy”. Warto także wspomnieć o wykładach o charakterze dydaktyczno-językoznawcznym przeprowadzonych przez dr Tiffany Judy z Wake Forest University pt. „La investigación experimental en la adquisición del lenguaje” oraz „The syntax and semantics of adjective distribution in Spanish-Polish speakers”.

Oprócz licznych wykładów, zasługą Koła było także zrealizowanie wielu przedsięwzięć w murach uczelni, takich jak: współogranizacja „Nocy z filologią”, współorganizacja warsztatów pt. „Korespondencja elektroniczna w środowisku akademickim”, przygotowanie pokazu filmów w języku hiszpańskim. Koło może pochwalić się ponadto współpracą z innymi kołami naukowymi, np. Kołem Naukowym Filmoznawców UŁ
i Kołem Naukowym Bibliotekoznawców UŁ. Członkowie SKN Tertulia brali również czynny udział w aktywnościach lokalnych, z których niektóre mają charakter cykliczny.
W tym przypadku należałoby przede wszystkim wspomnieć o corocznym udziale Koła we współorganizacji Festiwalu Nauki, Nauki i Sztuki, w ramach którego studenci Filologii Hiszpańskiej przygotowują stanowisko na rynku Manufaktury oraz przeprowadzają wykłady w budynku Wydziału Filologicznego.

Członkowie SKN Tertulia nawiązywali także kilkukrotnie współpracę z łódzkimi gimnazjami, przygotowując wykłady poświęcone hiszpańskiej grzeczności językowej

i pozajęzykowej, które w 2016 roku znalazły się na liście wykładów oferowanych przez uczelnię w ramach programu „Uniwersytet zawsze otwarty”.

Nie sposób zapomnieć także o szeregu jednorazowych przedsięwzięć pozauczelnianych,w które angażowali się członkowie Koła, takich jak: współpraca z Komendą Miejską Policji w Łodzi w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014, współorganizacja Europejskiego Dnia Języków (wrzesień 2015), czy pomoc przy produkcji filmu „El último traje” we wrześniu 2016 roku, w ramach której przedstawiciele Koła tłumaczyli fragmenty scenariusza oraz uczyli aktorów dialogów w języku hiszpańskim lub polskim.

W tym roku akademickim prace członków SKN Tertulia skupią się jeszcze na udziale w cyklu szkoleń oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Cytowania – element wzrostu widoczności dorobku naukowego” oraz „Publikowanie treści naukowych w modelu otwartym– dobre praktyki”.