Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

Ankiety studenckie

Raport z ankiet przeprowadzonych w roku akademickim 2016/2017

Studenci Katedry Filologii Hiszpańskiej wyrażają swoją opinię dotyczącą studiowanej specjalności w dwóch ankietach: w ankiecie oceny zajęć oraz w ankiecie satysfakcji studentów.
Poniżej prezentujemy wyniki obydwu ankiet za rok akademicki 2016/2017.

Ankieta oceny zajęć na specjalności filologia hiszpańska została przeprowadzona wśród 319 osób. Zdecydowana większość ankietowanych studentów (75%) jest usatysfakcjonowana poziomem merytorycznym i dydaktycznym prowadzonych zajęć.
Na podstawie wyników ankiet można stwierdzić, że zajęcia odbywały się terminowo, były odrabiane, a wymagania wobec studentów były jasno sprecyzowane (80%).
Mocną stroną specjalności jest przygotowanie prowadzących do zajęć, dostępność wykładowców dla studentów i obiektywność w ocenie pracy studentów.
Słabą stroną natomiast jest koordynacja bloku zajęć PNJH i PNJA. Oczekiwania studentów w tej kwestii sprowadzają się przede wszystkim do zdobywania umiejętności praktycznych. Władze Katedry podejmują działania zmierzające do udoskonalenia procesu kształcenia w ramach tych przedmiotów.

Ankieta dotycząca badania satysfakcji studentów Wydziału Filologicznego została przeprowadzona wśród 45 osób, którzy wybrali jako specjalność filologię hiszpańską. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze kierunku są zainteresowania kandydata, możliwości znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów oraz odległość uczelni od miejsca zamieszkania. Zdecydowana większość przyszłych studentów filologii hiszpańskiej czerpie informacje o kierunku ze strony internetowej Wydziału Filologicznego UŁ. Dla większości studentów hispanistyka jest ich jedynym kierunkiem i są oni zdecydowani kontynuować podjęte studia.

Na podstawie ankiet satysfakcji stwierdzić można, że wśród 30 ankietowanych studentów, kończących specjalność filologia hiszpańska, 66% jest raczej zadowolona z dokonanego wyboru, 60 % raczej wysoko ocenia poziom kształcenia na studiach, 40% studentów raczej pozytywnie ocenia program studiów. 46% ankietowanych studentów poleciłaby przyjacielowi studiowanie filologii hiszpańskiej.