Praktyki

Koordynator kierunkowy ds. praktyk w Katedrze Filologii Hiszpańskiej

mgr Witold Sobczak

Proszę pamiętać o prowadzeniu na bieżąco Dziennika Praktyk w formie książeczki (do pobrania w sekretariacie KFH), jak i dopilnować by wszystkie wpisy były poświadczone oryginalnym podpisem i stemplem instytucji przyjmującej. Ostatnia strona Dzienniczka jest przeznaczona na Opinię o praktykancie, która obowiązkowo musi być wypełniona. Po zakończeniu praktyk proszę o sporządzenie indywidualnego Raportu z praktyk. Wszystkie wymienione dokumenty powinny być przygotowane porządnie, stanowią one podstawę do zaliczenia praktyk i wystawienia z nich oceny (II sem. III roku).

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Program studenckich praktyk zawodowych

Porozumienie

Skierowanie