Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

Praktyki

Koordynator kierunkowy ds. praktyk w Katedrze Filologii Hiszpańskiej

mgr Witold Sobczak

Proszę pamiętać o prowadzeniu na bieżąco Dziennika Praktyk w formie książeczki (do pobrania w sekretariacie KFH), jak i dopilnować by wszystkie wpisy były poświadczone oryginalnym podpisem i stemplem instytucji przyjmującej. Ostatnia strona Dzienniczka jest przeznaczona na Opinię o praktykancie, która obowiązkowo musi być wypełniona. Po zakończeniu praktyk proszę o sporządzenie indywidualnego Raportu z praktyk. Wszystkie wymienione dokumenty powinny być przygotowane porządnie, stanowią one podstawę do zaliczenia praktyk i wystawienia z nich oceny (II sem. III roku).

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Program studenckich praktyk zawodowych

Porozumienie

Skierowanie