Studia I stopnia

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)
Stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc
75 (min. 25)

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związaną z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

Specjalności
Specjalności wybierane od V semestru:

JĘZYKOZNAWCZO-TRADUKTOLOGICZNA

Celem specjalizacji jest nabycie praktycznych wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa języka hiszpańskiego, opanowanie podstaw nauczania tego języka oraz podstaw tłumaczenia z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Cennym uzupełnieniem specjalizacji językoznawczej są przedmioty związane z gramatyką i metodyką nauczania języka angielskiego, a także gramatyką porównawczą języka hiszpańskiego i angielskiego. Przygotowanie teoretyczne z ww. dziedzin ma pomóc m.in. w napisaniu pracy licencjackiej z językoznawstwa hiszpańskiego.

LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZA

Celem specjalizacji jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student uczy się analizy zjawisk życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych m.in. w oparciu o umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Główne przedmioty

• praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
• gramatyka opisowa języka hiszpańskiego i angielskiego
• gramatyka kontrastywna angielsko-hiszpańska
• gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska
• fonetyka języka hiszpańskiego
• historia języka hiszpańskiego
• kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryka Łacińskiej
• historia Hiszpanii
• historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
• podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego
• teoretyczne podstawy traduktologii
• wstęp do historii i kultury USA
• metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka angielskiego
• wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA
• seminaria licencjackie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent :
• posiada umiejętności w ramach czterech sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie);
• posiada pełną kompetencję językową stanowiącą podstawę do realizacji specjalistycznego kursu glottodydaktycznego;
• posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie, na poziomie C1 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
• posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł);
W razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego.
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI
(nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego)*
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 75
Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 20 osób.

Kategoria przedmiotu                                    Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany) język angielski lub język hiszpański
2 maksymalnie jeden (wymagany) drugi język obcy lub język polski
3 maksymalnie dwa (nie wymagane) historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
* wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego.
Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.