Miło nam poinformować, że 25 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów, pan prof. UŁ Marek Baran został wybrany jego nowym przewodniczącym. Rozpoczynająca się kadencja potrwa do 2022 roku.

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów to najważniejsze ogólnopolskie towarzystwo działające na rzecz krzewienia wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii obszaru języka hiszpańskiego. Od ponad trzydziestu lat PSH upowszechnia znajomość języka hiszpańskiego, wspiera rozwój hispanistyki polskiej i popularyzuje jej dorobek w kraju i za granicą.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dobrej, owocnej kadencji!

Studia I stopnia

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)
Stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc
75 (min. 25)

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI przewidują intensywne kształcenie w zakresie dwóch języków – hiszpańskiego i angielskiego, uzyskanie gruntownej i praktycznej wiedzy z językoznawstwa, traduktologii oraz literaturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego. Ponadto, studia umożliwiają uzyskanie podstawowych wiadomości z zakresu dydaktyki języka hiszpańskiego, które zostaną pogłębione w ramach bloku pedagogicznego odbywającego się na studiach II stopnia. Program studiów przewiduje również dodatkową specjalność związaną z językiem angielskim, w ramach której student zapoznaje się z podstawami historii, literatury i kultury USA, z uwzględnieniem elementów latynoskich, a także z gramatyką pedagogiczną języka angielskiego oraz gramatyką kontrastywną hiszpańsko-angielską.

Specjalności
Specjalności wybierane od V semestru:

JĘZYKOZNAWCZO-TRADUKTOLOGICZNA

Celem specjalizacji jest nabycie praktycznych wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa języka hiszpańskiego, opanowanie podstaw nauczania tego języka oraz podstaw tłumaczenia z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Cennym uzupełnieniem specjalizacji językoznawczej są przedmioty związane z gramatyką i metodyką nauczania języka angielskiego, a także gramatyką porównawczą języka hiszpańskiego i angielskiego. Przygotowanie teoretyczne z ww. dziedzin ma pomóc m.in. w napisaniu pracy licencjackiej z językoznawstwa hiszpańskiego.

LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZA

Celem specjalizacji jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej. Student uczy się analizy zjawisk życia literackiego i kulturowego krajów hiszpańskojęzycznych m.in. w oparciu o umiejętność rozumienia i wykorzystywania tekstów krytycznych. Wiedza nabyta w ramach tej specjalizacji prowadzi do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa hiszpańskiego i hispanoamerykańskiego.

Główne przedmioty

• praktyczna nauka języka hiszpańskiego i angielskiego
• gramatyka opisowa języka hiszpańskiego i angielskiego
• gramatyka kontrastywna angielsko-hiszpańska
• gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska
• fonetyka języka hiszpańskiego
• historia języka hiszpańskiego
• kultura i cywilizacja Hiszpanii i Ameryka Łacińskiej
• historia Hiszpanii
• historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej
• podstawy dydaktyki języka hiszpańskiego
• teoretyczne podstawy traduktologii
• wstęp do historii i kultury USA
• metodyka nauczania i gramatyka pedagogiczna języka angielskiego
• wstęp do literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA
• seminaria licencjackie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent :
• posiada umiejętności w ramach czterech sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie);
• posiada pełną kompetencję językową stanowiącą podstawę do realizacji specjalistycznego kursu glottodydaktycznego;
• posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie, na poziomie C1 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (Common Reference Levels) oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
• posiada przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i metodycznego (w tym do prowadzenia samodzielnej kwerendy bibliotecznej, korzystania z Internetu i innych źródeł);
W razie potrzeby jest przygotowany do ewentualnej zmiany profilu zawodowego.
Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA HISZPAŃSKA + JĘZYK ANGIELSKI
(nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego)*
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc: 75
Specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się min. 20 osób.

Kategoria przedmiotu                                    Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany) język angielski lub język hiszpański
2 maksymalnie jeden (wymagany) drugi język obcy lub język polski
3 maksymalnie dwa (nie wymagane) historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
* wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego.
Studenci są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch naukowych specjalizacji: językoznawczej lub literaturoznawczej.